» چشم انداز ریحانه

چشم انداز ریحانه

ریحانه حامی استوار کودکانی است که از نعمت داشتن خانواده محروم مانده اند. در سایه این حمایت، کودکان می‌توانند با نگرانی کمتر، تنها به آینده خود فکر کنند و شادمانه‌تر فرآیند زندگی را طی نموده و آرزوی آنها از بودن در کنار خانواده ، به چگونه زیستن و تشکیل خانواده ای جدید بر ای خود در آینده تغییر کند. در سایه حمایت ریحانه و تمامی موسسات حامی در سراسر دنیا هیچ کودکی از فقر و ناتوانی  مالی برخوردار نخواهد بود و تمامی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست این امکان را می یابند تا در شرایطی برابر با سایر کودکان رشد نمایند و نیازهای آنها تأمین گردد.

ریحانه می کوشد تا در سایه لطف الهی و حمایت شما  خیرین سطح فعالیت خود را گسترش دهد و مکانی را برای کودکان فراهم آورد تا با کمترین نگرانی  از دوران شیرین کودکی استفاده نموده وهر روز به رویای شیرینشان نزدیکتر شوند و با اینکه از داشتن خانواده ای گرم محروم مانده اند ولی خود بهترین خانواده و کانون مهر و محبت را تشکیل دهند..

چشم انداز ما خوشبختی و لبخند جاودانه کودکان این مرزو بوم و سراسر دنیاست....